Privatumo politika

Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Šilutės agrotechnikos parduotuvės kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  1.3 Parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad UAB Šilutės agrotechnika juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  2.1 UAB Šilutės agrotechnika vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  UAB Šilutės agrotechnika  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija) renkama ir tvarkoma šiems tikslams:

2.2.1 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras );
2.2.2 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

 

 1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
  3.1.1 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
  3.1.2 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
  4.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti pateiktą informaciją pranešdami apie tai adresu info@silutesagrotechnika.lt  arba telefonu +370 618 74753

 

 

 1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
  5.1 UAB Šilutės agrotechnika  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami savo klientams. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
no record found